Zdravotní způsobilost řidičů
10.6.2009

Dotaz:
Řidič (skupiny C,E,D) si udělal v roce 2006 podle § 87a dopravně psychologické vyšetření a EEG vyšetření.
V té době mu bylo 54 let a vždy když šel každý rok k lékařce na periodickou prohlídku, vyplnila posudek o zdravotní způsobilosti, kde zakroužkovala, že bylo provedeno toto vyšetření.
Dnes byl opět po roce na periodické prohlídce a lékařka zakroužkovala, že nebylo provedeno toto vyšetření.
Stále přepočítávala nějaké roky a měsíce, čemuž řidič nerozuměl, a řekla mu, že toto vyšetření již neplatí.
Nakonec je v tiskopise uvedeno, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá dle § 87a.
Domnívám se, že psychotesty a EEG platí stále ve stejném rozsahu po dobu pěti let.
Nedává mi smysl, že lékařka napíše, že nemá psychotesty a EEG a přesto je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel.
Prosím o vyjádření.

 Odpověď:

Dopravně psychologická a neurologická vyšetření, včetně period pro jejich absolvování, upravuje zákon o silničním provozu, přičemž se rozlišuje mezi počátečním (vstupním) vyšetřením a následnými (periodickými) vyšetřeními.

Počáteční (vstupní) vyšetření se podstupují ještě před započetím činnosti řízení vozidla, na které se povinnost podstoupit tato vyšetření váže, popřípadě v režimu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 411/2005 Sb., což ostatně zřejmě byl i Vámi uváděný případ.

Řidič, který tato vyšetření povinně podstupuje, se pak podle § 87a odst. 2 zákona o silničním provozu musí podrobovat ještě následným pravidelným vyšetřením, a to nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let, a dále pak každých pět let.

Je třeba předeslat, že názory, jak vykládat zákon ve Vámi popsaném případě, se bohužel různí.

Prostým jazykovým výkladem by se dalo dospět k závěru, že řidič, který podstoupil vyšetření ve lhůtě delší než 6 měsíců před dovršením věku 50 let, resp. 55 či 60 let (tj. každých 5 let), by ho následně, ve lhůtě 6 měsíců před dovršením tohoto věku, třeba i po jen po málo několika měsících, musel absolvovat znovu. Takový výklad by však vedl k objektivně nedůvodnému zatěžování dotčených osob, a to bez jakéhokoliv racionálního opodstatnění.

Zákon by proto měl být vykládán spíše teleologicky, s ohledem na účel sledovaný úpravou dopravně psychologických a neurologických vyšetření, kterým je zajištění, aby povinní řidiči byli vždy řádně zdravotně způsobilý a aby bylo možné včas podchytit možné změny ve zdravotním stavu, k nimž v průběhu času může dojít a které by mohly pro bezpečnost silničního provozu představovat potencionální nebezpečí. Jestliže zákonodárce stanovil pro osoby starší 50 let povinnost podrobovat se vyšetřením v pětiletých periodách, je třeba této úpravě, podložené zcela jistě i odbornými poznatky neurologů a psychologů, dát přednost před ryze formalistickým uplatňováním zákona jen na základě jeho jazykové formulace. Důležité je, aby povinný řidič starší 50 let měl vždy platný posudek o zdravotní způsobilosti vydaný též na základě dopravně psychologického a neurologického vyšetření, od kterého neuplynulo více než 5 let.

Pokud řidič absolvoval vyšetření podle § 87a zákona o silničním provozu na základě přechodného ustanovení čl. II zákona č. 411/2005 Sb. ve věku 54 let, je třeba vydaný posudek o tomto vyšetření považovat za platný po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Platnost posudku nemůže skončit dříve jenom proto, že řidič v mezidobí přesáhl věk 55 let, neboť ve stejné době může stěží dojít k radikální změně duševní kondice řidiče. Pokud by takto náhlá změna duševního stavu řidiče byla pravděpodobná, zákonodárce by jistě stanovil pro pravidelná vyšetření lhůtu výrazně kratší než 5 let.

Pokud jde o vystavení posudku o zdravotní způsobilosti posudkovou lékařkou bez doložení dokladu o vyšetření podle § 87a zákona o silničním provozu, lze konstatovat, že stávající úprava takovou možnost připouští, neboť zákon zná pro určité profese výjimku z povinnosti porobovat se vyšetření podle § 87a.  Pro přesnější posouzení takové situace v rámci odpovědi na Váš dotaz však scházejí potřebné podrobnější informace.


Zpracoval: JUDr. Jan Kněžínek (Ministerstvo dopravy)