Připravili jsme pro Vás další ze série článků, ve kterých zmiňujeme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu.
Sdružení řidičů CZ, o.s. se stále setkává s případy, kdy při jedné kontrole přijde řidič o všechny body.

O tom také píše řidič na našem webu www.proridice.eu:

     Jsem řidič lehkého nákladního auta (6 t celková hmotnost) a jezdím jen po ČR, spíše jen po středočeském kraji. Při jedné jízdě jsem byl kontrolován Policií ČR, při kontrole jsem měl všechno v pořádku, "jen" na kartě řidiče jsem měl přetaženou jízdu jednou o 8 minut a jednou o 2 minuty. Dále jednou zkrácenou dobu odpočinku, ne správných 9 hodin, ale jen 8 hodin a 40 minut. Jezdím jen chvíli, proto jsem vůbec netušil, jak se toto sleduje a hlídá.
Dostal jsem od dopravního úřadu pokutu 1000,- Kč (to se mi zdálo krásné, tak jsem hned pokutu zaplatil). Ale asi za měsíc mi přišlo z pražského Magistrátu sdělení, že mám nasbíráno již všech 12 bodů a mám vrátit do 5 ti dnů ŘP (půl roku předtím jsem si vyjížděl body a neměl jsem žádný, to jsem nastupoval do práce, poprvé s digitální kartou řidiče).
Podal jsem tedy na Magistrát písemné námitky, (ale bez předchozí právní porady) a zamítli mi je. Jsem z toho úplně vyřízený a opravdu asi budu muset ten ŘP vrátit. Zkoušel jsem i Ministerstvo dopravy, kde mi poradili, ať se obrátím na Inspekci Ministerstva dopravy. Tam mi ale odepsali to, co jsem tušil, že skutečně mi ten ŘP vezmou. Podle mého názoru mi chybně připsali body za porušení předpisů, zjištěné při jedné kontrole. Sepsal jsem tedy další odvolání s námitkou, že za jednu kontrolu policií nemůžu dostat všech 12 bodů (za přejetí doby řízení jeden den o 8 minut, jiný den o minutu a jiný den místo 9 hodin přestávky jsem měl jen 8 hodin a 40 minut). Městský úřad Mělník to předal Krajskému úřadu Středočeského kraje na odbor dopravy. Ten odepsal, že písemné námitky nejsou oprávněné, doslova napsal:
"Správní orgán I. stupně vyhodnotil záznamy na Vaší kartě řidiče s výše uvedeným nařízením a dospěl k závěru, se kterým se krajský úřad plně ztotožňuje, že jednoznačně prokazují, že z Vaší strany došlo k nedodržení stanovených bezpečnostních přestávek v řízení vozidla.
K námitce, kde se odvoláváte na § 123c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., který stanoví, že: dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním zařazených do bodového hodnocení, zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich, krajský úřad musí uvést, že tato námitka není předmětem přezkumného řízení vydaného příkazu správním orgánem I. stupně. Námitka se týká zaznamenání příslušných bodů obecním úřadem obce s rozšířenou působností v registru řidičů, a to ke dni uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo trestný čin. Správní orgán I. stupně na základě postoupené spisové dokumentace policií neměl pochybnosti o tom, že jste se přestupků dopustil a zcela správně v zájmu zjednodušení a urychlení projednávání přestupků a snížení administrativní pracnosti vydal příkaz. Žádáme Vás tímto, abyste vzal naše sdělení na vědomí a považoval tímto Váš podnět ze strany krajského úřadu za vyřízený
."

Pomůže i v takovém případě AXA ASSISTANCE, s.r.o., se kterou spolupracuje Sdružení řidičů CZ? Pokud by se jednalo o jejich pojištěného klienta? 

     Primárně si dovoluji upozornit, že je třeba, aby každý náš klient se na naši společnost obracel včas a v době, kdy je možné účinně pomoci. Tedy pokud je řidič zastaven policií, či obdrží výzvu k podání vysvětlení, předvolání, rozhodnutí správního orgánu, je bezpodmínečně nutné, aby naši společnost urychleně kontaktoval. Poté můžeme podniknout účinné kroky, jež budou hájit jeho oprávněné zájmy.

Co se týče společného řízení u různých přestupků, není zde bohužel jednotná praxe. Správní orgány sice v udělování sankce postupují v souladu s § 12 odst. 2 zákona o přestupcích:

Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný.“

Ovšem pouze některé správní orgány postupují i při přičítání bodů v souladu s výše uvedeným paragrafem a tedy přičtou řidiči body pouze za 1 přestupek.

Jiné správní orgány se při udělování bodů neřídí tímto ustanovením s argumentací, že přidělování bodů nelze považovat za sankci, protože má povahu pouze administrativního opatření. Tedy výše uvedeným se řídí pouze v případě, kdy se jedná o souběh přestupků (řidič při řízení motorového vozidla přistižen např. ve chvíli, kdy nemá zapnutá světla, současně není připoután bezpečnostním pásem a současně překročil nejvyšší dovolenou rychlost). Pokud je více přestupků spácháno v různých časových úsecích, již se o souběh nejedná, tedy správní orgán přidělí body za každý přestupek zvlášť.

Pokud by řidiči byly uděleny body ne v souladu s platnou legislativou, je třeba, aby byly podány námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Samozřejmě tyto námitky musí být písemné a podány nejlépe naším prostřednictvím na základě plné moci klienta. Toto opatření zaručí odbornost podaných námitek.

Obecní úřad námitky přezkoumá, a pokud uzná, že nejsou oprávněny, je možné se ve věci obrátit na soud, kde zájmy klienta bude hájit spolupracují právní zástupce.

Ovšem dokud není ustálená praxe správních orgánů a není judikatura, není možné předjímat, jak bude ve věci rozhodnuto – tedy zda nakonec bude řidič bodován pouze za 1 přestupek či za všechny.

                                                                                                                              Vypracovala Mgr. Eva HULOVÁ