Porušování 561/2006 a jeho následky

Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu. 

 Jak se říká mezi řidiči, jde o „ jízdu přes AETR“, což zrovna není moc přesné označení, vzhledem k tomu že v zemích EU platí v tomto směru směrnice 561/2006/ES. V některých firmách je naprosto běžnou praxí zfalšování nebo zcela zničení záznamů o činnosti řidičů v pracovní době, se záměrem, zamaskovat právě takováto porušení. S požadavkem ze strany dopravce (dispečera) o překročení doby řízení se setkal snad každý řidič. Většina dopravních firem má tak upravený systém odměňování řidičů, aby si řidiči pracující podle předpisů, vydělali podstatně menší mzdu (nižší než je daná zákonem), než řidiči, jdoucí "na ruku dopravci" a porušující předpisy. Systém je nastaven tak, že řidiči mají tři možnosti, buď pracovat dle platných předpisů a zákonů (pokud jim to ovšem dopravce bude trpět a nenajde si záminku pro propuštění) a mít malou mzdu, nebo pracovat dle pokynů dopravce (dispečera), byť v rozporu s předpisy a zákony, žít ve strachu, že přijdu o řidičské oprávnění a potažmo i o práci, "za odměnu" bude mít větší mzdu. Poslední možností je odchod pracovat do jiného odvětví, než je doprava. Takovému tlaku někteří řidiči velmi snadno podlehnou a doufají, že se to "nějak" potom udělá. V případě silničních kontrol však většinou vyjdou takovéto machinace na povrch a řidiče stihne tučná pokuta a po takových opakovaných přestupcích i ztráta řidičského oprávnění. Firma se od takových přestupků distancuje, (že prý přehlédla porušování předpisů ze strany řidiče), řidiče propustí a vše začíná znovu s novým řidičem. V tomto směru jsou kontrolní úřady na dopravce velmi benevolentní a tolerantní oproti silničním kontrolám řidičů.
O takovém jednání píše i člen Sdružení řidičů CZ, který si nepřeje být jmenován ze strachu z pomsty dopravce, u kterého je zaměstnán.

Z našeho webu http://www.proridice.eu:

Můj současný zaměstnavatel nás neustále nutí k porušení 561/2006/ES. Plánuje cesty tak že musíme jezdit na prázdná kolečka a cizí kartu řidiče. Ve finále je moje jednodenní pracovní doba vcelku (jeden řidič) 30h z toho 16h jízda, 5h nakládka+vykládka a pauza 9h když se mi to podaří. Je to neúnosné, a chtěl bych tomu zabránit, ale pokaždé nám řekne "tak jdi jinam, tam se to dělá taky". Už jsem z toho na prášky a chci udělat něco, jak mu v tom zabránit. Mám ale obavu, že když to nahlásím na úřady, tak dopravce dostane vzhledem k jeho ziskům velmi směšně nízkou pokutu a pokračuje v těchto špatných praktikách dále. Já ale porušoval zákon, a přijdu tak o řidičák, a dostanu vzhledem k mým ziskům velmi vysokou ne-li likvidační pokutu. Mám dotaz, jaký trest mi hrozí při nahlášení takového porušení zákona? Zpětně to tak porušujeme asi druhým rokem. Z počátku to bylo jen dojet na nakládku cca 15 minut, ale teď po nás chce jezdit bez karty, nebo na cizí kartu i 4 a více hodin. Nebo se na to mám vykašlat a doufat, že mě nezastaví kontrola? A nadále porušovat 561/2006 abych uživil rodinu. Jsme placeni od ujetých km, diety nedostáváme, jen musíme podepisovat prázdné příjmové doklady. Jsem z toho hodně špatný, ale v práci řidiče bych chtěl pokračovat. Bohužel se mi nedaří najít v České republice firmu, kde nemusím překračovat předpisy.
Jak by se tedy měl řidič bránit v případě tlaku na porušení předpisů a pozdějšího nahlášení těchto špatných praktik, jaké doklady by si měl uchovávat (postačí kopie koleček nebo stažená data z karty řidiče) nebo je potřeba k prokázání další důkazy, a s čím může oslovit svojí pojišťovnu právní asistence? Co vlastně může v takových případech pojišťovna řešit, když se jedná o pochybení řidiče, které samozřejmě firma odsoudí a ještě řidiče propustí za porušení pracovní kázně? Jak dopadne taková situace řešená podle právních norem? Na jaký úřad by se měl řidič obrátit, aniž by riskoval udělení trestných bodů a pokuty za svoje přestupky, vykonané pod nátlakem vedení firmy? Pomůže i v takovém případě AXA ASSISTANCE, se kterou spolupracuje Sdružení řidičů CZ? Pokud by se jednalo o jejich pojištěnce?

 

Reakce AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. :                                                    

 

V případě, že klient bude mít sjednáno pojištění právní ochrany, bude jeho případ posuzován v souladu s všeobecnými i zvláštními pojistnými podmínkami. Z hlediska poskytnutí právní asistence je rozhodujícím kritériem skutečnost, zda řidič porušuje zákonná ustanovení úmyslně či se jedná „pouze“ o nedbalostní jednání. V prvním případě, tedy u úmyslně spáchaného přestupku, bychom byli nuceni právní asistenci odmítnout.

 Jako úmyslné jednání lze příkladem uvést zfalšování záznamu technického zařízení, zničení kolečka či řízení s cizí kartou řidiče. Je zcela na místě zmínit, že v České republice by bylo takové porušení práva řešeno v přestupkovém řízení, ovšem v některých zemích EU (např. Německo) je takové jednání kvalifikováno jako trestný čin a sankce za porušení předpisů jsou tak pro řidiče mnohem přísnější, současně je řidiči učiněn záznam v rejstříku trestů, což je pak bráno v potaz při jakémkoli dalším byť i nedbalostním deliktu. V případě občasného, krátkého nedodržování povinných přestávek či doby denního a týdenního odpočinku se bude zpravidla jednat o neúmyslné jednání. Věc bude předána správnímu orgánu, který řidiči uloží pokutu, a následně bude rozhodnuto o uložení bodů. V této souvislosti bychom chtěli upozornit na existenci objektivní odpovědnosti dopravce, který má povinnost zajistit a kontrolovat dodržování právních předpisů ze strany řidiče tedy i povinných přestávek a proto bude pokuta uložena zpravidla několikanásobně vyšší i dopravci.

 Pokud zaměstnavatel nutí řidiče k porušování právních předpisů, závisí na vůli řidiče, zda této formě nátlaku podlehne či bude plnit nadále příkazy dopravce. Bohužel pro řidiče neexistuje možnost vyvinění se; přestupkový zákon na takový institut nepamatuje. Řidič si je vědom, že páchá přestupek a nepřiměřeně spoléhá na to, že nebude odhalen. Časté porušování bezpečnostních přestávek vede nezřídka k dosažení maximálního počtu bodů a zabavení řidičského průkazu, což je pro profesionální řidiče z hlediska příjmů likvidační záležitost.

 Pokud se řidič bude chtít proti takovému nátlaku bránit, může upozornit na nekalé praktiky zaměstnavatele příslušný odbor dopravy, který má možnost provést u dopravce kontrolu podle zákona o státním dozoru, nebo se obrátit na inspekci úřadu práce. Na základě provedeného šetření může kontrolní orgán v případě zjištěných nedostatků uložit pokutu a nařídit dopravci provést nápravná opatření. V krajním případě může být s dopravcem zahájeno řízení o odejmutí licence. Ovšem ani výše zmíněné nemá vliv na skutečnost, že řidič spáchal přestupek a že mu za něj bude uložen trest, přestože je v podstatě oznamovatelem.

 Závěrem lze říci, že v případě spáchání přestupku se řidič nemůže zbavit své odpovědnosti tím, že na přestupek upozorní. Jediným řešením je dodržovat platnou legislativu, neboť z dlouhodobého hlediska se vystavuje riziku odejmutí řidičského oprávnění či zákazu řídit motorová vozidla v ostatních zemích. Dokud budou řidiči za vyšší mzdu ochotni na protizákonné požadavky přistupovat, nelze se v této oblasti dočkat výrazného zlepšení.

                                                                      vypracovala Mgr. Lenka NEVEČEŘALOVÁ