Nehoda v Německu 

      Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu.

  Dnes si řekneme o dopravní nehodě v zahraničí. Více z dotazu na stránkách www.proridice.eu.
Před časem jsem při odjezdu z místa nakládky v areálu německé firmy zachytil zadní částí návěsu o bránu areálu. Protože jsem si ničeho nevšiml, pokračoval jsem dál v cestě. Po několika kilometrech mi volal dispečer, na kterého se obrátili z poškozené firmy a přikázal mi, vrátit se zpět na místo nakládky. Tam již čekala německá policie, kterou přivolala poškozená firma. Celou nehodu zadokumentovali, sepsali formulář o nehodě a vyměřili mi pokutu 400E. Protože neumím německy, netušil jsem, jaké problémy mě ještě čekají. Při návratu do Čech jsem předal zaměstnavateli formulář o nehodě spolu s protokolem od německých policistů. Za pár dní mi přišel dopis od poškozené firmy, kde žádají uhradit škodu ve výši 100 000 Kč. To jsem opět předal zaměstnavateli v domnění, že vše vyřeší přes pojišťovnu, u které platí povinné ručení na návěs. Posléze mi zaměstnavatel odmítl vyplatit cestovní náhrady do doby, než uhradím škodu německé firmě. Údajně nejde řešit škoda v areálu firmy přes povinné ručení, mám si tedy vyřídit vyplacení škody přes pojistku odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. Moje pojišťovna však odmítla proplatit plnění s odůvodněním, že tato škodní událost má být řešena povinným ručením návěsu. Jak jsem se posléze dověděl, neplatil jsem 400 E pokutu za nehodu, ale kauci kvůli opuštění místa nehody a dál mě bude řešit německá kriminálka. V současnosti mi tedy dluží zaměstnavatel cestovní náhrady za 6 měsíců a jsem řešen německou kriminální policií.
Pomůže i v takovém případě AXA ASSISTANCE, se kterou spolupracuje Sdružení řidičů CZ? Pokud by se jednalo o jejich pojištěnce? Jaké doklady bych musel doložit? Co kromě tlumočení je pojišťovna schopna pro mě udělat? Pomůže mi i s vyplacením zadržovaných cestovních náhrad zaměstnavatelem?

 

Odpověď :

Situaci popisovanou řidičem nelze než označit za klasickou pro řidiče MKD. V praxi se s touto záležitostí setkáváme velmi často a scénář je vždy obdobný. V případě, že řidič provozem svého vozidla způsobil škodu na jakémkoli cizím majetku, tedy nejenom na jiném vozidle ale třeba na svodidlech, vstupní bráně, popř. na nemovitosti, přičemž si je řidič vědom této škody, je jeho povinností zavolat na místo policii. V takovémto případě bude řidiči po příjezdu policie uložena peněžitá kauce cca do 100,- EUR a zahájeno správní řízení (pakliže nebude na místě uložena bloková pokuta do výše 40,- EUR, čímž je věc pravomocně ukončena). Co se týče likvidace škody způsobené provozem vozidla, měla by tato být v plném rozsahu zlikvidována pojišťovnou, u které bylo pro předmětné vozidlo sjednáno odpovědnostní pojištění. Předpokladem úspěšné likvidace je samozřejmě řádné nahlášení škodní události a doložení dostupných podkladů.

Poněkud odlišná situace však nastává, když řidič provozem svého vozidla škodu způsobí, ale není si vzniku této škody vědom nebo si dokonce vědom je, avšak v obou případech pokračuje v jízdě, aniž by přivolal policii. V obou těchto případech je zpravidla při identifikaci vozidla zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu „nedovolené se vzdálení z místa dopravní nehody“ (tzv. Unfallflucht). Skutková podstata tohoto trestného činu předpokládá úmyslné zavinění, resp. spíše řečeno vědomí řidiče, že škodu způsobil. Za spáchání tohoto trestného činu je možno uložit trest odnětí svobody do 3 let nebo peněžitý trest (§ 142 odst. 1 StGB). V rámci trestního řízení je samozřejmě nutné, aby řidiči bylo vědomí o způsobené škodě prokázáno, v opačném případě musí být trestní řízení zastaveno.

V případě, že je řidič v Německu zastaven policií a je obviněn z toho, že provozem vozidla způsobil škodu a z místa nehody odjel, měl by se co nejdříve spojit s naší asistenční službou, která mu podá základní informace, jaký bude následovat scénář, jak by měl postupovat, popř. zajistí tlumočení s policií. Policie po konzultaci se státním zástupcem stanoví výši peněžité kauce, která se musí na místě složit, přičemž její výše se pohybuje od 300,- EUR do 1.000,- EUR. Po úhradě peněžité kauce může řidič pokračovat v jízdě.

Ačkoliv je trestný čin „nedovolené se vzdálení z místa nehody“ úmyslným trestným činem, tedy činem, který nespadá pod pozitivní vymezení pojistné ochrany, kam obecně spadají přestupky a trestné činy spáchané z nedbalosti, až na výjimečné případy, kdy je zřejmé, že si řidič způsobení škody musel být vědom, poskytujeme nad rámec našich povinností právní pomoc v podobě zajištění právního zastoupení advokátem.                         

Pokud se tedy vrátíme k případu, který je řidičem popisován, zajistili bychom řidiči kvalifikovanou právní pomoc pro trestní řízení prostřednictvím některé z renomovaných německých advokátních kanceláří. Škoda způsobená třetím subjektům by měla být v plném rozsahu likvidována odpovědnostním pojištěním a tvrzení zaměstnavatele je tak v tomto ohledu naprosto liché. Řidičův zaměstnavatel by si mohl vůči zaměstnanci nárokovat náhradu škody, která vznikla přímo jemu, tedy např. na vozidle, popř. na zvýšení pojistného v důsledku škodní události. Takovouto škodu však zaměstnavatel musí náležitě prokázat co do důvodu a své výše, přičemž je zde zákonná limitace do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního příjmu. Současně nelze takovýto nárok na náhradu škody srážet ze mzdy či cestovních náhrad, aniž by předtím byla se zaměstnancem uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy. Pakliže tedy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci cestovní náhrady, na které měl nárok, protože tím chtěl uspokojit svůj nárok na náhradu škody, jednal protiprávně a zaměstnanec má nárok na řádné vyplacení cestovních náhrad. I v tomto případě bychom řidiči zajistili kvalifikovanou právní pomoc z úrovně našeho právního oddělení či prostřednictvím externí advokátní kanceláře.

                                        Odpovídal supervizor právního oddělení AXA ASSISTANCE Mgr. Michal Fischer