Kdo máte propadlé profesní školení a nemáte možnost jej získat zpět,tak tuto možnost opět budete mít za lepších podmínek. Pozor změna, čtěte závěr článku !!!

Změna zákona o o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 48 se vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem dle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství 6b) avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

2. V § 52a odstavec 2 nově zní:
„(2) Pro přijetí osoby k výuce a výcviku v rámci pravidelného školení platí podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a). Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a s výjimkou případů uvedených v § 48 odst. 4 a 5 i průkazu profesní způsobilosti řidiče.“.

3. V § 52c odst. 2 písmeno b) se za slova „v plném rozsahu“ vkládají slova „a způsobem, předepsaným v § 48“.

4. V § 62 se slova „§ 48 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 48 odst. 7“.
Zjednodušeně bude vás to stát cca 6000.kč a budete muset mít místo 140.hodin nového vstupního profesního školení mít pouze 35.hodin.

Jen upřesním toto usnesení hospodářského výboru je ze 48. schůze konané dne 13. ledna 2010

Čeká se pouze na schválení, kdo si počká ušetří čas a peníze.

---------  POZOR ------- POZOR --------

Podle posledních informaci ve středu sněmovna bohužel vrátila zákon zpět do výborů a tím pádem je takřka jistota, že do voleb zákon neprojde, což je v tomto případě škoda. Další šance nebude dřív, než za rok.

Tímto děkuji za upřesňující informaci Česmad Bohemia, který uvedenou změnu zákona prosazoval.