Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmiňujeme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu.
     Jedním z mnoha problému, jenž skoro denně čteme na našem webu http://www.proridice.eu, je problém s výší vyplacené mzdy, jež je často neoprávněně krácena, nevyplácena podle dohodnutých podmínek , neobsahuje všechny slíbené položky a je v rozporu se Zákoníkem práce. O tom je dnešní případ řidiče dodávky z Hradce Králové.

     Jezdil jsem pro dopravce z okolí HK. Při nástupu do zaměstnání jsem byl seznámen se způsobem odměňování. Výplata se skládá z fixní částky, z odměny za ujeté km, z cestovní náhrady (diety) a konečně také z osobního ohodnocení. Po první výplatě to bylo asi takhle : fix ten byl zaplacen z 50%, ujeté km neproplaceny vůbec (vysvětleno tím, ze je v tom nepořádek -ne z moji strany, ujeto cca 13500 km), diety neproplaceny (dostal jsem pouze 200 eur a ty byly určeny na pokuty) a osobní ohodnocení -nebylo žádné. Celková výplata za toto byla 7283,-kč. Když jsem se ozval, dostal jsem okamžitou výpověď s odůvodněním, hrubé porušení pracovní smlouvy. Dále mi bývalý zaměstnavatel zadržuje Zápočtový list a přestal komunikovat. Pokud se mu dovolám z jiného telefonního čísla okamžitě zavěsí, jen co zjistí, kdo mu volá. Jsem jeden z mnoha napálených řidičů, kterému pak zaměstnavatel náležitě ukáže svůj pohled na věc a neopomene mu to co nejvíc zpříjemnit, zřejmě jak varování pro ostatní. Tolik z našeho webu.

      Podobných příběhů jsou spousty. Ať je to nevyplacení slíbených částek, či neoprávněné pokuty za nesplnění a nedodržení limitů spotřeby, časů přeprav, krácení nebo úplné nevyplacení cestovních náhrad, či nevyplacení mzdy vůbec. Na to bychom měli pamatovat už při sjednávání pracovního poměru. Při nástupu do zaměstnání si pořádně přečtěte Pracovní smlouvu a zejména Mzdový výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o vzniku pracovního poměru. Právě podle mzdového výměru budeme totiž posléze odměňováni. Nejsou-li slibované položky mzdy uvedeny ve výměru v plné výši, či pokud tam chybí úplně, mělo by to vzbudit při nejmenším podezření na nekalé úmysly budoucího zaměstnavatele. Co je psáno, to je dáno a to platí v případě pracovního poměru dvojnásob.
Nikdy dopředu nevíme, jak se zaměstnavatel zachová v průběhu zaměstnání. Proto musíme počítat s případnou obranou. Proto důkladně a pravdivě vyplňujte podklady pro výpočet mzdy, řádně a v čas odevzdávejte jízdní výkazy a také si vše podrobně archivujte. Od koleček, přes stazky, po „cesťáky“- Vyúčtování pracovní cesty, které si samozřejmě necháme při odevzdání také potvrdit zaměstnavatelem a kopie řádně uschováme. Jestli máte digitální tachograf, poslouží mimo jiné k podrobné archivaci dat program Tagra Trucker vyvinutý ve spolupráci se Sdružením řidičů CZ.

      Pojištění právní asistence včetně pracovního práva by mělo být samozřejmostí každého profesionálního řidiče. Co tedy pro mě „moje“ pojišťovna udělá v případě problému s vyplácením mzdy a cestovních náhrad (diet) ?

 

Naše společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., jak již bylo výše uvedeno, je asistenční službou v oblasti pojištění právní ochrany. Budeme-li v rámci této činnosti osloveni naším klientem s obdobnou žádostí o poskytnutí naší součinnosti ve věci neuhrazení mzdy, její části, resp. cestovních náhrad, bude postup s cílem hájit zájmy našeho klienta následující. K posouzení celé záležitosti je potřeba postoupit nám veškeré podklady, které s případem souvisí, abychom mohli vše důkladně objektivně zhodnotit, a poskytnout tak klientovi relevantní stanovisko a návrhy možného řešení. Budou-li námitky klienta vůči postupu jeho zaměstnavatele důvodné a k porušení práva z jeho strany skutečně došlo, zahájíme jménem našeho klienta kroky ke zjednání nápravy a uvedení věci do stavu v souladu s platnými právními předpisy.

V předmětném případě je třeba vycházet z ustanovení § 166 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, které upravuje druhy cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě, dále pak z ustanovení § 145 a násl. citovaného zákona, které upravuje srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu.

V případě, že je klient (zaměstnanec) na pracovní cestě, má dle zákoníku práce a při splnění zákonných podmínek nárok na tyto položky:

a) jízdní výdaje,

b) jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny,

c) výdaje za ubytování,

d) stravovací výdaje v cizí měně (dále jen "zahraniční stravné"),

e) nutné vedlejší výdaje

V případě cestovních náhrad se jedná o tzv. nárokovou složku mzdy, takže není na rozhodnutí zaměstnavatele, zda tuto zaměstnanci bude vyplácet či nikoli, ale povinnost má dánu shora uvedeným zákonem, a není tedy možno ji ignorovat nebo snižovat z jiných než zákonem stanovených důvodů. Srážky ze mzdy mohou být dle § 146 a násl. zákoníku práce provedeny jen

a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem,

b) na základě dohody o srážkách ze mzdy (§ 327) nebo k uspokojení závazků zaměstnance,

c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

Pořadí srážek ze mzdy:

            (1) Zaměstnavatel je oprávněn srazit zaměstnanci

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu,

d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů,

e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle § 192, na niž zaměstnanci právo nevzniklo.

 Naší snahou je pokusit se řešit spory primárně smírnou cestou, pokud však takovéto jednání není možné nebo nevede ke stanovenému cíli, zvolíme variantu řešení sporu cestou soudní a za tímto účelem pak pověřujeme naše externí spolupracující advokátní kanceláře. Převedeme-li tuto variantu na výše uvedený příklad sporu, tak by tato situace nastala, jakmile by s námi klientův zaměstnavatel odmítal komunikovat a na naše výzvy by opakovaně nereagoval. Poté by námi pověřený právní zástupce uplatnil jménem klienta jeho oprávněné nároky soudní cestou a učinil veškeré potřebné kroky k hájení zájmů našeho klienta s tím, že náklady právního zastoupení jsou samozřejmě hrazeny v souladu s pojistnými podmínkami naší společností.

                                                          Vypracovala Bc. Zlata SKÁLOVÁ