AXA - Jízda na magnet

Jízda na magnet

Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.. Dozvíme se, co pro své klienty podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu. V dnešním článku se budeme věnovat velmi závažnému problému s nepříliš šťastným koncem pro řidiče. Více ze stránek Sdružení řidičů CZ o.s. http://www.proridice.eu
Dobrý den, zřejmě jsem se dostal do pěkného maléru. Začnu od začátku. Jezdím tzv. stabilku, navážím díly do výroby jedné automobilky v ČR. Před časem jsem se dostal do problému s časovým oknem vykládky. Vezl jsem tzv. nulové díly = hořáky (díly které docházejí ve skladu automobilky) a díky problémům na cestě (objížďka a nehoda) jsem nestíhal daný termín vykládky, musel jsem začít denní odpočinek. O tom jsem vyrozuměl dispečera, který mi ihned nařídil pokračovat v jízdě, protože firmě hrozí tučná pokuta za nedodržení termínu vykládky. Mám si tedy nějak poradit, ostatně stejně to dělají všichni, tak není důvod něčeho se bát. Poslechl jsem a použil jsem magnet, přiložením ke snímači na převodovce, abych mohl pokračovat v jízdě a na kartu zaznamenával odpočinek. Bohužel se mi to moc nevyplatilo. Cestou mě kontrolovala hlídka policie. Na přiložený magnet přišli prakticky hned. Nyní mě čeká správní řízení s pokutou do 10.000,-Kč a zákazem řízení až na 1 rok. Aby toho nebylo málo, tak dispečer před majitelem popřel, že by mi nařídil použít magnet. Majitel vozidla z obavy před dalšími kontrolami nechal v autorizovaném servisu vyměnit čidlo převodovky, prohlídnout celou převodovku a znovu zkalibrovat tachograf. Nyní po mě chce zaplatit nejen fakturu za opravu auta, ale i pokutu, kterou firmě vyměří za mé porušení 561/2006 a za přiložení magnetu. V této chvíli tvrdí, že neměl tušení o tom, jakým způsobem falšujeme dodržování nařízení. Zajímalo by mě tedy, jestli by mi nějak pojišťovna právní ochrany pomohla?

Dá se tedy nějakým způsobem pomoci tomuto řidiči? Když v tomto případě byl přinucen dispečerem? Pomůže to řidiči při správním řízení? Dokáže pojišťovna pomoci při náhradě škody zaměstnavateli?

 

Naše společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., jak již bylo výše uvedeno, je asistenční službou v oblasti pojištění právní ochrany. Budeme-li v rámci této činnosti osloveni naším klientem s obdobnou žádostí o poskytnutí naší součinnosti ve shora nadepsané záležitosti, bude postup s cílem hájit zájmy našeho klienta následující. K posouzení případu je třeba postoupit nám veškeré podklady a sdělit rozhodné skutečnosti, které s případem souvisí, abychom mohli vše důkladně a objektivně zhodnotit, a poskytnout tak klientovi relevantní stanovisko a návrhy možného řešení. Budou-li námitky klienta vůči postupu jeho zaměstnavatele důvodné a k porušení práva z jeho strany skutečně došlo, zahájíme jménem našeho klienta kroky vedoucí ke zjednání nápravy a pokusíme se docílit uvedení věci do stavu v souladu s platnými právními předpisy.

 

V předmětném případě bychom chtěli upozornit na skutečnost, že používání magnetu za účelem ovlivňování dat na tachografu je považováno za úmyslné protiprávní jednání, do něhož nemůže být zaměstnanec zaměstnavatelem samozřejmě nucen. Pokud však tato situace nastane a zaměstnavatel po řidiči vyžaduje, aby tak učinil, mělo by být v zájmu samotného řidiče takovýto pokyn odmítnout, neboť jeho uposlechnutím porušuje právní předpisy a vystavuje se riziku, že v případě odhalení používaného magnetu ponese primární odpovědnost právě sám řidič. Navíc vznikne-li zaměstnavateli tímto řidičovo úmyslným jednáním škoda, i za tuto odpovídá právě řidič jakožto zaměstnanec. Vzhledem ke skutečnosti, že pouhý telefonický rozhovor, během něhož je řidiči nařízeno použití magnetu, není považován za relevantní důkazní prostředek, a to ani v případě, že by byl hovor monitorován, nemohl by se tímto řidič vyvinit a nacházel by se i přes to v tzv. důkazní nouzi.

Výjimkou zcela jistě nejsou případy, kdy, neuposlechne-li zaměstnanec pokynů dispečera (zaměstnavatele) a odmítne-li magnet použít, hrozí mu zaměstnavatel skončením pracovního poměru výpovědí. V tom okamžiku je na zvážení toho kterého řidiče, zda podstoupit riziko, že při případné kontrole bude za spáchaný delikt sankcionován, nebo čelit nátlaku zaměstnavatele a očekávat z jeho strany výpověď. Pokud by se na naši společnost klient s tímto dotazem obrátil, doporučili bychom mu samozřejmě na nařízení zaměstnavatele činit protiprávní jednání nereflektovat s tím, že ačkoli by mu hrozil výpovědí, může tuto zaměstnanci dát jen na základě splnění některého zákonem taxativně vymezeného důvodu. Těmito důvody jsou dle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ustanovení § 52 následující situace:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

V případě, že by byla řidiči ze strany zaměstnavatele dána výpověď, ačkoli nebyl naplněn některý ze shora citovaných důvodů, a to buď s úplně jiným odůvodněním, či s jeho absolutní absencí, jsme samozřejmě připraveni zájmy klienta v takovém případě hájit a do jednání se zaměstnavatelem vstoupit, popř. pověřit zastupováním klienta naši externí spolupracující advokátní kancelář.

                                     Zpracovala  Mgr. Zlata Skálová

Banner