Novinky pro řidiče

Dopravně psychologické vyšetření

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem 

(1) Dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen „EEG“) je povinen se podrobovata)    držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,“.b)    držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. 

(2) Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. 

(3) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.

(4) EEG popisuje neurolog s příslušným vzděláním a hodnotí jeho výsledek v kontextu klinického neurologického vyšetření. 

(5) Dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.  

(6) Náklady na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně EEG držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič.      

(7) Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu. 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče - platnost

Vyjádření z dopisu Ministrestva dopravy :

 

Odbor dopravně správní Ministerstva dopravy obdržel počátkem roku 2007 dotazy jednotlivých obecních úřadů, autoškol a pověřených zkušebních komisařů na postup při provádění zápisů do průkazu Osvědčení profesní způsobilosti řidiče (dále jen osvědčení), výměny tohoto průkazu a zpoplatnění této výměny, v případech, kdy jednotlivá školení a přezkoušení nejsou v časové návaznosti.

Uvedená problematika je upravena zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákonem č. 634/2004 Sb., o  správních poplatcích.

 

Výchozím pro odpověď na dané otázky jsou ustanovení odstavce 1. a 2. § 51 zákona č. 247/2000 Sb., cit.:

             (1) Řidičům uvedeným v § 48 odst. 1, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle bydliště řidiče osvědčení profesní způsobilosti řidiče, do kterého zapíše druh zdokonalování odborné způsobilosti řidiče. Pro další období prodlouží platnost osvědčení provozovatel autoškoly, v případě, že řidič absolvoval přezkoušení, prodlouží platnost osvědčení rovněž zkušební komisař nebo osoba pověřená k provádění zkoušek řidičů (dále jen "pověřený zkušební komisař").            (2) V osvědčení profesní způsobilosti řidiče se uvedou údaje o jeho držiteli, číslo řidičského průkazu, rozsah řidičského oprávnění, datum vydání osvědčení profesní způsobilosti nebo potvrzení a datum absolvování zdokonalování odborné způsobilosti řidiče. Osvědčení profesní způsobilosti řidiče je platné vždy 1 rok od data úspěšného absolvování zdokonalování odborné způsobilosti řidiče, a nejdéle vždy tři roky od úspěšného složení přezkoušení.“ 

Z věty druhé 1. odstavce tohoto ustanovení vyplývá, že zkušební komisař nebo pověřený zkušební komisař je oprávněn prodloužit platnost osvědčení. Osvědčení musí být tedy v okamžiku, kdy je jeho platnost komisařem prodlužována, platné. Neplatné osvědčení není komisař oprávněn prodloužit.

Doba platnosti osvědčení je definována druhou větou 2. odstavce § 51 zákona č. 247/2000 Sb., a to vždy jako lhůta maximálně 1 rok od data školení. Tato lhůta je dále omezena povinností úspěšného podrobení se přezkoušení v období nepřesahující 3 roky od posledního úspěšného přezkoušení.

Platné osvědčení je takové, které splňuje současně obě podmínky výše uvedeného ustanovení. V případě, že školení a přezkoušení v daném roce probíhá v několika na sebe nenavazujících dnech nebo mezi školením a přezkoušením je časová prodleva, je třeba pro určení roční lhůty platnosti vyjít v souladu s § 21 vyhlášky č. 167/2002 Sb. z data přezkoušení, které probíhá na závěr školení a je jeho součástí.

V platném osvědčení může komisař při dodržení podmínek pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů prodloužit lhůtu platnosti pro další období. Platné popsané osvědčení může řidič na příslušném obecním úřadu bezplatně vyměnit za nové.

 

Neplatné osvědčení je takové, u kterého byla překročena alespoň jedna z výše uvedených lhůt, tedy takové, kdy od posledního školení řidiče uplynula lhůta delší než 1 rok nebo od posledního úspěšného přezkoušení uplynula lhůta delší než 3 roky. Osvědčení se stává neplatným prvním dnem, kdy nebyly současně splněny obě lhůty. Neplatné popsané osvědčení není možné vyměnit za nové.

 

            Řidič, který vlastní neplatné osvědčení, musí pro získání platného osvědčení splnit podmínky ustanovení § 51 odst. 1, věty první, cit. zákona, musí úspěšně absolvovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. Příslušný obecní úřad na základě dokladů o provedeném školení a přezkoušení vydá řidiči platné osvědčení. Platné osvědčení může být vydáno řidiči jako nový tiskopis osvědčení za poplatek nebo může úřad provést bezplatně záznam do stávajícího průkazu řidiče. Cílem státní správy musí být minimalizovat nezbytné přímé náklady občana související s provedením administrativních úkonů, proto doporučujeme v případech, kdy to je možné, provést záznam do stávajícího osvědčení řidiče.

            Pokud je osvědčení řidiče neplatné a popsané, je nutné po absolvování předepsaného školení a přezkoušení vydat řidiči osvědčení nové, toto vydání je zpoplatněno v souladu s položkou 28 zákona č. 634/2004 Sb. částkou 200,- Kč.  

            Žádáme obecní úřady o spolupráci při předání této informace autoškolám a jednotlivým pověřeným zkušebním komisařům ve své působnosti.

          JUDr. Jan Kněžínekředitel

Odbor dopravně správní

 

Vítejte na novém serveru pro řidiče EU

Vítejte na novém serveru, který je určený pro řidiče v EU. Budou zde články a rady pro řidiče.
Banner